CIFP As Mercedes
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor

MP0266 Configuración de instalacións caloríficas

107 H 22 Prazas

MP0394 Formación e orientación laboral

107 H 22 Prazas

MP0038 Instalacións eléctricas e automatismos

266 H 22 Prazas

MP0036 Máquinas e equipamentos térmicos

240 H 22 Prazas

MP0037 Técnicas de montaxe de instalacións

240 H 22 Prazas
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0260 Mecanizado básico

107 H 22 Prazas

MP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade

157 H 22 Prazas
MP0455 Sistema de transmisión de freada 187 H 22 Prazas
CIFP As Mercedes
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluidos

MP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

175 H 50 Prazas

MP0127 Configuración de instalacións de fluídos

140 H 50 Prazas

MP0126 Configuración de instalacións frigoríficas

157 H 50 Prazas

MP0131 Empresa e iniciativa emprendedora

53 H 50 Prazas

MP0128 Planificación da montaxe de instalacións

105 H 50 Prazas
ZSCOM01 Transporte e loxística
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística 132 H 50 Prazas
MP0631 Formación e orientación laboral 107 H 50 Prazas
MP0179 Inglés 160 H 50 Prazas
MP0622 Transporte internacional de mercadorías 187 H 50 Prazas
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 187 H 50 Prazas
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187 H 50 Prazas
MP0625 Loxística de almacenamento 123 H 50 Prazas
MP0626 Loxística de aprovisionamento 105 H 50 Prazas
MP0629 Organización do transporte de mercadorías 140 H 50 Prazas
MP0628 Organización do transporte de viaxeiros 87 H 50 Prazas
MP0630 Proxecto de transporte e loxística 26 H 50 Prazas
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística 175 H 50 Prazas
MP0632 FCT 384 H 50 Prazas
ZSCOM02 Comercio internacional

MP0825 Financiamento internacional

105 H 50 Prazas

MP0827 Comercio dixital internacional

105 H 50 Prazas

MP0823 Márketing internacional

123 H 50 Prazas

MP0826 Medios de pagamento internacionais

87 H 50 Prazas

MP0824 Negociación internacional

132 H 50 Prazas

MP0822 Sistema de información de mercados

87 H 50 Prazas
CIFP As Mercedes
GRAO SUPERIOR
ZSENA02 Enerxías renovables 15 Prazas
ZSTMV01 Automoción 15 Prazas
GRAO MEDIO
ZMTMV03 Electromecánica de maquinaria 15 Prazas